Danh sách trúng thưởng chương trình “Dùng Data – Quà Bao La” Phần 2

Chương trình “Dùng Data – Quà Bao La” diễn ra từ ngày 01/05/2020 đến 30/06/2020 đã tìm ra những chủ nhân của các phần quà giá trị với tổng giá trị giải thưởng hơn 205 triệu đồng.

Xin chúc mừng các khách hàng may mắn của MobiFone!

2200 Giải Data: 50.000 đồng cộng vào tài khoản chính

STT Giải thưởng Trị giá giải thưởng SĐT MBFT SĐT MBFT SĐT MBFT
1 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 906158003 YBA 904896969 PTH 932384180 NBI
2 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 787061988 YBA 901888379 PTH 904862153 NBI
3 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 702126988 HBI 904411911 PTH 788038352 NBI
4 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 903392641 HBI 937398999 PTH 931638748 NBI
5 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 936665699 HBI 788084881 PTH 904031234 NBI
6 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 901717868 HBI 899830554 PTH 904924748 NBI
7 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 702022005 HBI 899822128 PTH 926379001 NBI
8 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 787428428 HBI 906139769 PTH 932233064 NBI
9 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 788051992 HBI 899836093 PTH 896002300 NBI
10 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 901719292 HBI 789058685 PTH 909897986 NBI
11 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 787418418 HBI 796090762 PTH 909861068 NBI
12 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 788087365 HBI 787163800 PTH 932270824 NBI
13 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 393378261 HBI 904880960 PTH 931666825 NBI
14 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 783526709 HBI 932232151 PTH 906171988 PTH
15 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 788027808 HBI 906165100 PTH 766666685 PTH
16 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904231566 HBI 779254805 PTH 896656158 PTH
17 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 931333356 HBI 779393686 PTH 906177377 PTH
18 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 795118404 HBI 932403666 PTH 932446789 PTH
19 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 931668320 HBI 909902883 PTH 931118892 PTH
20 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 936125906 HBI 774353315 PTH 936346269 PTH
21 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 898995589 HBI 898722885 PTH 904866888 PTH
22 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 787044044 HBI 936874555 PTH 904029565 PTH
23 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 906198368 HBI 909983546 PTH 773356777 PTH
24 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932286764 HBI 899849577 PTH 904788588 PTH
25 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 931664250 HBI 779308667 PTH 899818858 PTH
26 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 908508102 HBI 899822256 PTH 907146789 PTH
27 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 905585668 HBI 931668981 PTH 938673949 PTH
28 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 787121013 HBI 766698666 PTH 792606868 PTH
29 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 896021985 HBI 776438668 PTH 902786863 PTH
30 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 906153232 HBI 796194666 PTH 939668047 PTH
31 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932375452 HBI 787115535 PTH 932260290 PTH
32 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 898703368 HBI 896037707 PTH 702662288 PTH
33 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 773106666 HBI 904882076 PTH 902181313 PTH
34 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 902101885 HBI  934623699 PTH 904844321 PTH
35 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 898367011 HBI 899843550 PTH 769113250 PTH
36 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 934449396 HBI 906060600 PTH 904518882 PTH
37 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904821588 HBI 937344088 PTH 905215433 PTH
38 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 789078983 HBI 934404477 PTH 936067130 PTH
39 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 763110802 HBI 796053600 PTH 902291185 PTH
40 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 787821739 HBI 936296925 PTH 902211417 PTH
41 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 936047889 HBI 931666355 PTH 796047659 PTH
42 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 705413119 HBI 779300991 PTH 906139077 PTH
43 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 789010144 HBI 902132789 PTH 774366304 PTH
44 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 899831391 HBI 774332877 PTH 779355979 PTH
45 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 776475771 HBI 904844880 PTH 931669878 PTH
46 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 899843805 HBI 932221324 PTH 763077784 PTH
47 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 788049538 HBI 788073886 PTH 789163669 PTH
48 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904899688 HBI 906681377 PTH 899806636 PTH
49 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932286899 HBI 896007981 PTH 904559668 PTH
50 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 702092003 HBI 932271311 PTH 904991212 PTH
51 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 702055150 HBI 796040446 PTH 904294602 PTH
52 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932263866 HBI 931668690 PTH 899846088 PTH
53 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 774244746 HBI 935431555 PTH 787072793 PTH
54 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904883263 HBI 779369669 SLA 899953889 PTH
55 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904671876 HBI 702053285 SLA 899833770 PTH
56 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 936017043 HBI 773373691 SLA 769519666 PTH
57 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 934471698 HBI 788015790 SLA 776377387 PTH
58 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932221250 HBI 898721513 SLA 938764555 PTH
59 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 931679688 HBI 935917889 SLA 904054222 PTH
60 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 776401988 HBI 779301250 SLA 932392035 PTH
61 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 787408214 HBI 934665768 SLA 904846929 PTH
62 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932253471 HBI 904878771 SLA 931691535 VPH
63 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 787461900 HBI 936663106 SLA 902250598 VPH
64 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 789131997 HBI 779322052 SLA 906156540 VPH
65 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 905868827 HBI 787442923 SLA 793997999 YBA
66 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 902181609 HBI 787038089 SLA 904867950 YBA
67 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 935984322 HBI 779322612 SLA 779336626 YBA
68 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 702274103 HBI 903791904 SLA 793339166 YBA
69 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 763344672 HBI 785866999 SLA 702050474 YBA
70 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 704029224 HBI 787949935 SLA 896038604 YBA
71 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 762835969 HBI 934441006 SLA 702052008 YBA
72 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 798105961 HBI 908648398 SLA 702072019 PTH
73 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904842622 HBI 787078800 SLA 931689998 PTH
74 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904602899 HBI 906226630 SLA 789031989 PTH
75 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 898736781 HBI 787464029 SLA 938973999 PTH
76 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 899843694 HBI 779220318 SLA 907876776 PTH
77 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 789086586 HBI 796023541 SLA 772942590 PTH
78 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 936088333 HBI 899837275 SLA 789071065 PTH
79 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 931677388 HBI 702093722 SLA 795943888 PTH
80 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 931662020 HBI 705406781 SLA 935388399 PTH
81 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 931657968 HBI 796071915 SLA 708726180 PTH
82 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 787001080 HBI 779298758 SLA 906192268 PTH
83 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904471097 HBI 772828999 SLA 932216899 PTH
84 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 789179368 HBI 776422863 SLA 976996467 PTH
85 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904864772 HBI 789175414 SLA 795111139 PTH
86 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 906186060 HBI 901779957 SLA 904840668 PTH
87 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 795395247 HBI 774347413 SLA 907777632 PTH
88 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 936411179 HBI 904899290 SLA 797691988 PTH
89 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 979397718 HBI 906138313 SLA 908833656 PTH
90 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 903460133 HBI 898748020 SLA 939839222 PTH
91 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 933562663 HBI 779269696 SLA 904636345 PTH
92 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 777386151 HBI 983979786 SLA 902282508 PTH
93 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 934672737 HBI 931668787 SLA 789182091 PTH
94 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 934577498 HBI 904864598 SLA 779243501 PTH
95 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 705181844 HBI 898746689 SLA 789030491 PTH
96 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932240260 HBI 774338687 SLA 906179606 PTH
97 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932246883 HBI 787013089 SLA 936686499 PTH
98 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 779343789 HBI 904848957 SLA 936441878 PTH
99 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 779556886 HBI 702032006 SLA 362664076 VPH
100 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932282260 HBI 788073844 SLA 906154841 VPH
101 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 787009027 HBI 936659199 SLA 899826161 VPH
102 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904907727 HBI 931689536 SLA 898726535 VPH
103 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 903222828 NBI 903477996 SLA 896018905 VPH
104 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 933293000 NBI 901789998 SLA 762394058 VPH
105 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 702032020 NBI 932260817 SLA 789314611 VPH
106 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 903412766 NBI 904676799 SLA 932279027 VPH
107 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 788050594 NBI 931694333 SLA 776467060 VPH
108 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904859898 NBI 906708002 SLA 898129222 VPH
109 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904858757 NBI 904845649 SLA 936207813 VPH
110 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 789136363 NBI 789081700 SLA 936575444 VPH
111 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 899805419 NBI 932396464 SLA 906152501 VPH
112 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904012656 NBI 774375248 SLA 778389646 VPH
113 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932246247 NBI 702082294 SLA 904836260 VPH
114 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 787187875 NBI 779216668 SLA 774333952 VPH
115 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 789161294 NBI 934494015 SLA 932208271 VPH
116 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904912561 NBI 904842921 SLA 937103125 VPH
117 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 787488450 NBI 934517884 SLA 906137676 VPH
118 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 768206768 NBI 903412251 SLA 896015913 VPH
119 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 931653182 NBI 898728991 SLA 932203160 VPH
120 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904728585 NBI 904825476 SLA 796118031 VPH
121 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 783151456 NBI 789091609 SLA 904814032 VPH
122 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 906021238 NBI 787186387 SLA 899834714 VPH
123 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 898746154 NBI 779334154 SLA 904864748 VPH
124 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932278215 NBI 899830652 SLA 904411675 VPH
125 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 901751005 NBI 904851885 SLA 938521796 VPH
126 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 898742353 NBI 702061992 SLA 904927311 VPH
127 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 899817626 NBI 899668669 SLA 789121789 VPH
128 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 908869160 NBI 795110937 SLA 904854481 VPH
129 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904868051 NBI 789032919 SLA 932209653 VPH
130 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 779347136 NBI 898731995 SLA 906154997 VPH
131 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904899825 NBI 779345797 SLA 763152685 VPH
132 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 702021994 NBI 789105266 SLA 787169118 VPH
133 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932239039 NBI 779358424 SLA 901986555 VPH
134 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904901874 NBI 904903294 SLA 904037235 VPH
135 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 779293348 NBI 904201995 SLA 905691320 VPH
136 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 896010194 NBI 907410888 SLA 904847635 VPH
137 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 933357705 NBI 933367888 SLA 896010320 VPH
138 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 762215778 NBI 932323637 SLA 789072849 VPH
139 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 931651103 NBI 904845539 SLA 912772603 VPH
140 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 906838357 NBI 779381173 SLA 787046269 VPH
141 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 785412536 NBI 789327198 SLA 934361518 VPH
142 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 336812648 NBI 787149535 SLA 779379279 YBA
143 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 898747133 NBI 934411967 SLA 774339589 YBA
144 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932266922 NBI 909705883 SLA 932293963 YBA
145 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932294754 NBI 779378721 SLA 934372594 YBA
146 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904925167 NBI 779362972 SLA 934190984 VPH
147 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 898729361 NBI 787088988 SLA 932277675 HNA
148 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904908684 NBI 702056124 SLA 909016698 HNA
149 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 934496131 NBI 974161679 SLA 932299877 HNA
150 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 906188587 NBI 787143180 SLA 932293843 VPH
151 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 787451805 NBI 705667721 SLA 789016813 VPH
152 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904883093 NBI 932229573 SLA 776424156 VPH
153 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 898736280 NBI 789822626 SLA 904815080 VPH
154 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904891527 NBI 787045636 SLA 762391998 VPH
155 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904889925 NBI 904842208 SLA 789127316 VPH
156 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 934415599 NBI 901785931 SLA 931677436 VPH
157 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 906175190 NBI 896618898 SLA 795115888 VPH
158 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 898724050 NBI 899835558 SLA 899811428 VPH
159 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 765786899 NBI 904848298 SLA 901781968 VPH
160 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904960118 NBI 774343488 SLA 904833381 VPH
161 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 936361335 NBI 931659399 SLA 702041996 VPH
162 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 705411063 NBI 931687899 SLA 787317333 VPH
163 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 899806770 NBI 789031988 SLA 779389262 VPH
164 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 779389872 NBI 899821996 SLA 702058333 VPH
165 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 789196289 NBI 702013240 SLA 903462090 VPH
166 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 899817630 NBI 779248814 SLA 904846038 VPH
167 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904864048 NBI 904867275 SLA 702290200 VPH
168 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 899816118 NBI 766070864 SLA 798916612 VPH
169 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 899828437 NBI 905866368 SLA 896020868 VPH
170 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 779391893 NBI 779279883 SLA 904877789 VPH
171 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 788008074 NBI 904809500 SLA 933082014 VPH
172 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932342053 NBI 788010768 SLA 905048708 VPH
173 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 896008733 NBI 327323894 SLA 898746942 VPH
174 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 702072687 NBI 702044288 SLA 787453219 VPH
175 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932253925 NBI 915771994 SLA 796176767 VPH
176 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 931659065 NBI 779250346 SLA 932288716 VPH
177 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 896002408 NBI 787098898 SLA 777980875 VPH
178 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904871123 NBI 767333357 SLA 904809945 VPH
179 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 896015742 NBI 766065314 SLA 702234631 VPH
180 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 787489232 NBI 901562937 SLA 901788858 VPH
181 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904801993 NBI 904846409 SLA 898732131 VPH
182 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 936261285 NBI 779355807 SLA 932264190 VPH
183 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 906147731 NBI 904847717 SLA 904884215 VPH
184 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 789041047 NBI 904845942 SLA 937518893 NBI
185 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 896003702 NBI 796015236 SLA 896024711 NBI
186 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 902965708 NBI 904849727 SLA 774367502 NBI
187 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 774301705 NBI 904835427 SLA 901784524 NBI
188 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 774373615 NBI 904731456 SLA 779228353 NBI
189 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 936271269 NBI 762381200 SLA 787177204 NBI
190 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904816450 NBI 787156689 SLA 898749918 NBI
191 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 789032560 NBI 795103793 SLA 779375966 NBI
192 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 787147573 NBI 788255968 SLA 931694465 NBI
193 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 789050217 NBI 774355629 SLA 787165894 NBI
194 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 779323116 NBI 904847882 SLA 787129828 NBI
195 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 853733535 NBI 936990311 SLA 788093623 NBI
196 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 985081162 NBI 909899699 SLA 789087545 NBI
197 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 787068915 NBI 789101153 SLA 789058987 NBI
198 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 899807271 NBI 896678838 SLA 932226359 NBI
199 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932201988 NBI 906175635 SLA 906164740 NBI
200 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 789181332 NBI 931693899 SLA 901786704 NBI
201 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 788059353 NBI 776439099 SLA 933305569 NBI
202 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 931655489 NBI 904804941 SLA 904831154 NBI
203 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 702032002 NBI 932293837 SLA 899843132 NBI
204 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 902246822 NBI 766128041 HNA 787401375 NBI
205 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 788062536 NBI 904896711 HNA 702007266 NBI
206 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 931686935 NBI 763488879 HNA 939070686 NBI
207 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 903533971 NBI 795285084 HNA 901789065 NBI
208 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 776403017 NBI 933822999 HNA 936115662 NBI
209 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 907965005 NBI 938866836 HNA 904883645 NBI
210 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932242054 NBI 934866388 HNA 896014533 NBI
211 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 896008965 NBI 787084824 HNA 931682391 NBI
212 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 789172617 NBI 899811186 HNA 787425781 NBI
213 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 898727440 NBI 901718061 HNA 904801405 NBI
214 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932288838 NBI 904912674 HNA 788043291 NBI
215 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 779281535 NBI 896033481 HNA 778363036 NBI
216 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 899809470 NBI 899845939 HNA 789030815 NBI
217 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 787180197 NBI 796015812 HNA 787014726 NBI
218 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 796088774 NBI 797983888 HNA 702094704 NBI
219 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 795244129 NBI 342670217 HNA 904856328 NBI
220 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 931993666 NBI 763447922 HNA 704480145 NBI
221 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 906186249 NBI 789208260 HNA 932294363 NBI
222 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 702056737 NBI 902244745 HNA 932234618 NBI
223 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 702022007 NBI 904775354 HNA 776435715 VPH
224 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 899845411 NBI 904874715 HNA 898702140 VPH
225 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904879787 NBI 906174295 HNA 762396299 VPH
226 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 776498803 NBI 932086341 HNA 899824684 VPH
227 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932083030 NBI 932217815 HNA 896026751 VPH
228 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 931697854 NBI 933564022 HNA 789102686 VPH
229 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 789079431 NBI 779228702 HNA 904845823 VPH
230 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 899814170 NBI 787400705 HNA 904800285 VPH
231 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 779252388 NBI 796070578 HNA 933859955 VPH
232 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 934616480 NBI 896002701 HNA 931695071 VPH
233 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 896006534 NBI 901785143 HNA 702062003 VPH
234 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 898733307 NBI 932331696 HNA 898734201 VPH
235 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932296076 NBI 938418555 HNA 906176583 VPH
236 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 789171992 NBI 904216222 HNA 899826161 VPH
237 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904900039 NBI 898719696 HNA 794862668 VPH
238 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 762212868 NBI 904311055 HNA 937154423 VPH
239 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 787047116 NBI 901717495 HNA 936681567 VPH
240 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 896015834 NBI 931690917 HNA 779338585 VPH
241 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 779363156 NBI 934642147 HNA 936659690 VPH
242 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 906149729 NBI 702520259 HNA 898718531 VPH
243 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 787143477 NBI 902113025 HNA 787157369 VPH
244 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904802965 NBI 789033902 HNA 906168138 VPH
245 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 787164230 NBI 898738390 HNA 902248287 VPH
246 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904890360 NBI 799154060 HNA 906025941 VPH
247 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 935222385 NBI 938936611 HNA 931546359 VPH
248 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 901781340 NBI 932204773 HNA 899827986 VPH
249 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932394848 NBI 901762009 HNA 934465353 VPH
250 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 906162285 NBI 779281979 HNA 796009668 VPH
251 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 931696173 NBI 899828699 HNA 702031014 VPH
252 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 842188299 NBI 702022011 HNA 702017129 VPH
253 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 899803218 NBI 934497636 HNA 787029376 VPH
254 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 789124140 NBI 779334108 HNA 796005432 VPH
255 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904050519 NBI 762399820 HNA 901789248 VPH
256 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 774306328 NBI 906162445 HNA 931689480 VPH
257 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 796032022 NBI 906013921 HNA 896020724 VPH
258 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904800480 NBI 906189051 HNA 793343893 VPH
259 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 931660663 NBI 931672543 HNA 901781251 VPH
260 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 774322489 NBI 344681910 HNA 779245197 VPH
261 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 935054219 NBI 772965753 HNA 901719760 VPH
262 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 901441867 NBI 934499484 HNA 787415344 VPH
263 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 986699013 NBI 906137200 HNA 898982888 VPH
264 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904022232 NBI 906171735 HNA 904861226 PTH
265 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 789150116 NBI 907847678 HNA 903212296 PTH
266 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 931655889 NBI 904849787 HNA 936161979 PTH
267 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932199593 NBI 932258449 HNA 763046846 PTH
268 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 899832505 NBI 934498897 HNA 904888714 PTH
269 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 796093118 NBI 904896031 HNA 904654996 PTH
270 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904911662 NBI 904819304 HNA 796019399 PTH
271 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 902650333 NBI 779261921 HNA 906176002 PTH
272 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 898727715 NBI 789092545 HNA 779318538 PTH
273 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 934070677 NBI 906138390 HNA 796006068 PTH
274 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932248913 NBI 776483026 HNA 906179342 PTH
275 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 789028226 NBI 932297829 HNA 779282032 PTH
276 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 899804648 NBI 932243755 HNA 776438584 PTH
277 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 789157527 NBI 932237578 HNA 931658311 PTH
278 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 776414723 NBI 936787996 HNA 904817095 PTH
279 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 896013359 NBI 787010388 HNA 904811688 PTH
280 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 766692839 NBI 936948866 HNA 896020020 PTH
281 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 906137477 NBI 702032650 HNA 899802979 PTH
282 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 789088808 NBI 787171030 HNA 931661611 PTH
283 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 938437365 NBI 938798386 HNA 968849697 PTH
284 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 786196999 NBI 932064005 HNA 799197666 PTH
285 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 779207729 NBI 905429133 HNA 789156668 PTH
286 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932270921 NBI 708931512 HNA 934452299 PTH
287 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904900661 NBI 904877181 HNA 898745688 PTH
288 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 779304155 NBI 904870484 HNA 903480739 PTH
289 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932285050 NBI 934657676 HNA 899849669 PTH
290 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904912681 NBI 941607999 HNA 789055556 PTH
291 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904830653 NBI 931686398 HNA 931686188 PTH
292 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 907002111 NBI 899804560 HNA 788001987 PTH
293 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 776426210 NBI 787021009 HNA 932289990 PTH
294 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 934490411 NBI 779273942 HNA 898726665 PTH
295 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 789027828 NBI 932216352 HNA 789199393 PTH
296 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904853808 NBI 931680870 HNA 899848386 PTH
297 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 787070364 NBI 787002751 HNA 702082005 PTH
298 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 702001052 NBI 931665968 HNA 932255286 PTH
299 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932209571 NBI 932259993 HNA 899806669 PTH
300 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 702042091 NBI 906005852 HNA 932295899 PTH
301 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 898739970 NBI 779397624 HNA 932281998 PTH
302 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 796097310 NBI 776484799 HNA 904815078 PTH
303 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 789192136 NBI 702296036 HNA 773210544 YBA
304 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932369050 NBI 904819452 HNA 931683285 YBA
305 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 776787299 NBI 896866082 HNA 898743775 YBA
306 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 773332330 NBI 898737666 HNA 702049470 YBA
307 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932256783 NBI 934866388 HNA 904919486 YBA
308 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 776429455 NBI 935066333 HNA 762293801 YBA
309 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 899839749 NBI 789009675 HNA 933096866 YBA
310 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 898744235 NBI 776453561 HNA 789029774 YBA
311 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 896019535 NBI 776437833 HNA 763002377 YBA
312 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904871630 NBI 904864367 HNA 904918472 YBA
313 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 898739626 NBI 899820949 HNA 936440801 YBA
314 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932213371 NBI 899811378 HNA 776423750 YBA
315 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 934438226 NBI 898644473 HNA 899828911 YBA
316 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932253791 NBI 789052079 HNA 931663351 YBA
317 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932248603 NBI 789014378 HNA 789005009 YBA
318 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 788056306 NBI 906151930 HNA 899846009 YBA
319 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 909126918 NBI 898739440 HNA 776475150 YBA
320 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 931691787 NBI 787414007 HNA 787152343 YBA
321 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 776497842 NBI 702122366 HNA 932386055 YBA
322 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 783528031 NBI 906193651 HNA 932231326 YBA
323 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 776418418 NBI 904902926 HNA 931680583 YBA
324 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 931673167 NBI 899824075 HNA 796069368 YBA
325 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 931672934 NBI 779378545 HNA 776400419 YBA
326 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 776486105 NBI 896024345 HNA 904896095 YBA
327 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 906164415 NBI 796002001 HNA 931699928 YBA
328 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 936340369 NBI 902026748 HNA 932258897 YBA
329 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 788084013 NBI 776408499 HNA 779265871 YBA
330 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 931376470 NBI 787077691 HNA 774306952 YBA
331 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 936381505 NBI 789017748 HNA 787043505 YBA
332 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904527463 NBI 905302323 HNA 904889890 VPH
333 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 779345158 NBI 787188808 HNA 779339540 VPH
334 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904897653 NBI 934534775 HNA 936551126 VPH
335 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 898748216 NBI 935708991 HNA 936849585 VPH
336 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 899813353 NBI 708786197 HNA 904877051 VPH
337 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 931698785 NBI 904840535 HNA 774340971 VPH
338 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 899832343 NBI 906179541 HNA 896001412 VPH
339 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 789115685 NBI 906165034 HNA 789099799 VPH
340 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 902286528 NBI 905456190 HNA 779289639 VPH
341 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904864331 NBI 705569920 HNA 906143591 VPH
342 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 779274487 NBI 705525668 HNA 931671981 VPH
343 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904862175 NBI 931658668 HNA 904590229 VPH
344 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 767919569 NBI 902588316 HNA 902170381 VPH
345 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 899800710 NBI 932210069 HNA 931685003 VPH
346 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932384622 NBI 896009556 HNA 702072006 VPH
347 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 788039771 NBI 779217888 HNA 931698954 VPH
348 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 906136400 NBI 353650025 HNA 787162175 VPH
349 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 939989111 NBI 901718616 HNA 904072461 VPH
350 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904856283 NBI 937668588 HNA 898733241 VPH
351 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932239716 PTH 788585558 VPH 898711168 VPH
352 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 936291468 PTH 936131682 VPH 779363274 VPH
353 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 898749123 PTH 935244853 VPH 904816604 VPH
354 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904761786 PTH 787793222 VPH 904869474 VPH
355 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 932216379 PTH 763331002 VPH 931660240 VPH
356 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904819269 PTH 901585868 VPH 901781968 VPH
357 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904689784 PTH 899168177 VPH 906176432 VPH
358 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 906345050 PTH 906188802 VPH 789081983 VPH
359 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904527527 PTH 788044913 VPH 903228504 VPH
360 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 902219777 PTH 904916144 VPH 909541511 VPH
361 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904864568 PTH 896029480 VPH 797797775 PTH
362 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 935191991 PTH 896006243 VPH 932274281 YBA
363 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 931655586 PTH 774344118 VPH 932213583 YBA
364 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 903246559 PTH 904922399 VPH 788002690 YBA
365 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 904545622 PTH 776413037 VPH 906195410 VPH
366 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 902151326 PTH 931686586 VPH 906169712 VPH
367 Giải Data 50.000 đồng vào TKC 789109090 VPH 904812684 VPH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *