Phát động phong trào thi đua 06 tháng cuối năm 2023 “30 năm MobiFone – Vững tin, chuyển mình vào không gian mới”

Nhằm tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích Công ty đã đạt được, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao năm 2023. Ban Lãnh đạo Công ty và Ban chấp hành Công đoàn Công ty 4 phát động chương trình thi đua 06 tháng cuối năm 2023 với chủ đề “30 năm MobiFone – Vững tin, chuyển mình vào không gian mới” tới tất cả các đơn vị trực thuộc.

Phát động thi đua và đăng ký sáng kiến 06 tháng đầu năm 2023

Nhằm khuyến khích hoạt động sáng tạo, đổi mới, ứng dụng KH&CN và kịp thời phát hiện sáng kiến hay để áp dụng, triển khai nhân rộng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ cơ sở Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 4 phát động và yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị và các CB-CNV tích cực tham gia phong trào sáng kiến 06 tháng đầu năm 2023.